انواع سنسورهای خودرو و کاربرد آن ها؟

انواع سنسورهای خودرو و کاربرد آن ها؟