انواع ترمز اضطراری چیست؟

انواع ترمز اضطراری چیست؟