اکسل خودرو چکار می کند و چرا خراب می شود و علائم خرابی آن چیست ؟

اکسل خودرو چکار می کند و چرا خراب می شود و علائم خرابی آن چیست ؟