سیلندر ماشین چیست؟ کار سیلندر چگونه است؟

سیلندر ماشین چیست؟ کار سیلندر چگونه است؟