تسمه تایم چیست؟ و عملکرد آن چگونه است؟

تسمه تایم چیست؟ و عملکرد آن چگونه است؟