شمع موتور چیست؟ و چه اهمیتی دارد؟

شمع موتور چیست؟ و چه اهمیتی دارد؟