اگزوز خودرو چیست؟ و عملکرد آن چگونه است؟

اگزوز خودرو چیست؟ و عملکرد آن چگونه است؟