سرویس دوره ای خودرو چیست؟ و شامل چه مواردی می شود؟

سرویس دوره ای خودرو چیست؟ و شامل چه مواردی می شود؟