واشر سرسیلندر در موتور چه نقشی دارد؟

واشر سرسیلندر در موتور چه نقشی دارد؟