هنگام جوش آوردن خودرو چکار کنیم؟

هنگام جوش آوردن خودرو چکار کنیم؟